Stamning

En procent av Sveriges befolkning stammar. Ofta börjar man stamma i 2-5års åldern men för 75 procent av alla barn går stamningen över av sig själv. För att få hjälp med stamning ska du vända dig till en logoped.


Stamma

Lyssna och låt konversationen ta den tid den tar.

Stamning – ett vanligt talfel

Stamning är ett talfel som drabbar en procent av Sveriges befolkning – mer män än kvinnor. Stamningen kan upplevas olika för olika personer. En del tycker att det är väldigt jobbigt att stamma medan andra inte bryr sig särskilt mycket om sitt talfel.

Stamning hos barn

Stamning brukar börja i 2-5 års ålder. Men hos 75 procent hos alla barn försvinner stamningen igen. Ju fler år som barnet stammar desto högre sannolikhet att barnet kommer att stamma i vuxen ålder.

Om du pratar med ett barn som stammar så ska du få barnet att prata så mycket fritt som möjligt. Försök också att bygga upp barnets självförtroende genom att berömma det som barnet är bra på.

Fyll inte i barnets meningar, utan låt det ta tid och ge barnet tid. Försök att hålla en naturlig ögonkontakt och lyssna på vad barnet säger istället för att lyssna på själva stamningen.

Sök vård så tidigt som möjligt för best behandling och resultat. Speciellt om barnet störs sig av sin stamning och pratar mindre på grund av detta. 

Orsaker till stamning

Det finns ingen självklar orsak till att vissa personer stammar. Forskare är dock enade om att det är flera sammanflätande orsaker som leder till stamning där en av orsakerna är en neurobiologisk grundorsak där hjärnans styrning av talet är instabilt.

Andra orsaker kan vara sociala och psykologiska faktorer.

Behandling

Hos en logoped kan du få behandling för stamning. Hur behandlingen ser ut beror på patientens ålder och individuella problem. De flesta barn växer ifrån sin stamning. Däremot stamning hos vuxna går inte att bota, men går ändå att lindra så pass mycket att den inte märks av och inte påverkar livet.

Behandling för små barn

Om det är ett förskolebarn som stammar brukar föräldrarna få tips och råd hur de kan hjälpa barnet i sin stamning. Logopeden kan också ge behandling till barnet, ofta är föräldrarna delaktiga på olika sätt.

Behandling för skolbarn

Skolbarn kan få behandling på olika sätt. Behandlingen kan bestå av gruppbehandling, behandling med föräldrarna som tränar kommunikationsmönster, eller ren träning där barnet får öva på att prata på ett mer flytande sätt genom olika tekniker. 

Behandling för vuxna

Behandlingen kan rikta in sig på att hitta ett bättre flyt i talet genom talträning på olika sätt men också träning för att inte låta stamningen hindra dig från att prata och säga dina åsikter bland folk.